Editorial Team

 

Redaktur

Dr. Dani Sintara, S.H., M.H

Hj. Adawiyah Nasution, S.H., S.Pn., M.Kn.

 

Redaktur Pelaksana

Editor In Chief: Halimatul Maryani, S.H., M.H.

Sekretaris: Syahrul Bakti, S.H., M.H.

Anggota: Agus Al Rozi

 

Editor Board

Zaini Munwir, S.H., M.Hum

Dr. Herlina Hanum Harahap, S.H., M.H.